Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ROULARTA MEDIA GROUP NV

Download de algemene voorwaarden (pdf)

Toepasselijkheid voorwaarden

1.1. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande.

1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.

1.3. Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Roularta Media Group bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Roularta Media Group ingeschakelde derden.
2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Er is sprake van een definitieve verkoopovereenkomst tussen de klant en Roularta Media Group van zodra Roularta Media Group de bestelling van de klant ontvangen heeft. De klant ontvangt hiervan vervolgens een bevestiging per e-mail (bij online bestelling). Roularta Media Group kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. Roularta Media Group behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan Roularta Media Group nemen naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. Zij zal de klant van deze beslissing op de hoogte brengen. Indien de klant n.a.v. de bestelling geen bevestiging per e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt en/of is er mogelijk een fout opgetreden (bv. foutief e-mailadres, spamfilter, …). Gelieve bij problemen contact op te nemen met onze klantendienst op het nummer +32 78 353.313 of via info@abonnementen.be.

2.2 Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht, en behalve in de gevallen opgesomd hieronder (en in artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht), heeft de klant het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, volgens onderstaande modaliteiten:
1.Herroepingstermijn: De termijn waarbinnen de klant kan herroepen, verstrijkt: •voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: 14 dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt. Echter, voor overeenkomsten met betrekking tot digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, geldt een bijzondere regeling (zie verder; onder d).
•voor individuele goederen: 14 dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
•wanneer de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: 14 dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
•indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, 14 dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

– in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst, niettegenstaande de uitzonderingen voorzien in artikel VI.53 (1° en 13°) van het Wetboek van Economisch Recht (zie verder; onder d).
1.Uitoefening van de herroeping: Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Roularta Media Group via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Hij kan hiervoor gebruik maken van het ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de klant om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
2.Gevolgen van de herroeping: Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door Roularta geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Roularta Media Group op de hoogte is gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, van Roularta Media Group terug. Roularta Media Group betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen hem voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Roularta Media Group mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Roularta Media Group heeft medegedeeld, aan Roularta Media Group (of, eventueel, aan degene die door uitdrukkelijk gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen), terug te zenden of te overhandigen. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 15 EUR. De producten dienen volledig en onbeschadigd te worden teruggestuurd en in de originele verpakking, in voorkomend geval in de doos waarin de klant ze heeft ontvangen, naar het adres op de doos of bij de oorspronkelijke zending vermeld, en volgens de eventueel bijgevoegde richtlijnen. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Voor zover de klant dus nog gebruik wenst te maken van het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht, zal hij de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken op een wijze dat deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt Roularta Media Group zich uitdrukkelijk het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.
3.Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant, en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; voor dergelijke diensten stemt de klant er door zijn bestelling of aankoop en de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat wordt begonnen met de uitvoering onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst (en dus nog binnen de principiële herroepingstermijn van 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst), en erkent hij dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

3° de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

8° overeenkomsten waarbij de klant de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; voor dergelijke overeenkomsten stemt de klant er door de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat begonnen wordt met de uitvoering onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst (en dus nog binnen de principiële herroepingstermijn van 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst), en erkent hij hierdoor zijn recht op herroeping te verliezen;

14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

2.3. Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. Roularta Media Group streeft er naar best vermogen naar om elk product maximaal beschikbaar te houden. Roularta Media Group kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer voorradig is, zal Roularta Media Group dit zo snel mogelijk melden aan de klant, waarna deze kan beslissen zijn bestelling te annuleren.

2.4. De levering gebeurt uitsluitend op het grondgebied van België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Bestellingen / leveringen buiten dit grondgebied worden niet aanvaard, tenzij een product uitdrukkelijk daar wordt aangeboden.

2.5. De abonnementsaanbiedingen op deze website zijn enkel geldig voor personen/gezinnen die de afgelopen 3 maanden geen abonnement hadden op de gekozen titel(s) op hetzelfde adres. Het voordeeltarief geldt minstens 1 jaar (tenzij anders vermeld), ongeacht eventuele prijsstijgingen gedurende het jaar.

2.6. Roularta Media Group kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor schade of nadeel dat zou voortkomen uit het niet langer voortbestaan en/of verdwijnen van een tijdschrift op de markt.

2.7. Een abonnement op digitale inhoud met automatische verlenging, kan door de klant op elk moment worden opgezegd. Het abonnement eindigt dan na de laatste dag van de maand van de opzegging.
3. Prijzen & betaling

3.1. De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, inclusief Recupel-bijdrage indien van toepassing, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.

3.2. Roularta Media Group behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen, haar tarieven en/of het aanbod (bv. het stopzetten of het lanceren van een magazine, wijzigingen in de periodiciteit, wijzigingen in het aantal edities door prijsaanpassing, … ) te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien dagen na kennisname.

3.3. Roularta Media Group kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.

3.4. Voor alle aankopen accepteert Roularta Media Group betalingen per kredietkaart alsook via bankoverschrijving (tenzij anders vermeld). Indien u kiest voor betaling per kredietkaart, geeft u Roularta Media Group, hetzij diens onderaannemers of leveranciers die instaan voor de dienstverlening inzake betalingsverkeer, het recht om voorafgaand aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw kredietkaart geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor de aankoop te reserveren. Bij betaling via bankoverschrijving worden de producten verstuurd na ontvangst van de betaling door Roularta Media Group.

3.5. Op alle nog openstaande bedragen zijn vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verwijlintresten verschuldigd a rato van tien procent (10 %) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande bedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met vijftien procent (15 %), met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten en invorderingskosten ten laste van de klant vallen.
4. Levering

4.1. Het product wordt geleverd op het leveringsadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Voor een abonnement kan de klant een adreswijziging doorgeven via de Abonnementenservice op het nummer +32 78 353.313 of via zijn profiel. De leveringskosten van het abonnement zijn voor rekening van Roularta Media Group, en zijn bijgevolg inbegrepen in de prijs van het abonnement.

4.2. De opgave van termijnen in verband met de levering is slechts indicatief. Bij abonnementen is de leveringstermijn afhankelijk van de verschijningsdata van het bestelde magazine. Roularta Media Group streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden.
5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van Roularta Media Group totdat zij volledig werden betaald.
6. Klachten & garantie

6.1. Indien het product dat hij ontvangt niet het product was dat hij bestelde, of indien het beschadigd aankomt, kan de klant dit product terugsturen aan Roularta Media Group, volgens dezelfde procedure en onder dezelfde voorwaarden als deze beschreven onder artikel 2.2., zulks binnen veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Roularta Media Group zal, van zodra zij het geretourneerde artikel heeft ontvangen, de klant vervolgens een nieuw of het juiste product toesturen. De klant betaalt alsdan geen bijkomende verzendkosten hiervoor.

6.2. De klant geniet bij de aankoop van één of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, zulks voor elk gebrek aan overeenstemming dat de klant niet kende of niet behoorde te kennen bij het sluiten van de overeenkomst. De klant zal Roularta Media Group van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld.

6.3. Voor eender welke klacht of vraag kan de klant de klantendienst van Roularta Media Group contacteren via de gegevens vermeld onderaan deze voorwaarden. Roularta Media Group zal haar beste middelen aanwenden om klachten of vragen binnen de 10 werkdagen te behandelen. Daarnaast kan de klant voor de buitengerechtelijke regeling van een geschil terecht bij de Belgische federale Consumentenombudsdienst (COD); North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel, Tel : +32 2 702 52 00; Fax : +32 2 808 71 20; E-mail : contact@consumentenombudsdienst.be; Website: www.consumentenombudsdienst.be. Bovendien kan specifiek voor het beslechten van geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties gebruik worden gemaakt van het Platform Voor Onlinegeschillenbeslechting (“Online Dispute Resolution” (ODR)) van de Europese Unie; Website: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. Verlies of diefstal

7.1. Roularta Media Group draagt het risico voor verlies of diefstal tot aan de levering van het product aan de klant. De klant zal elke niet-levering aan Roularta Media Group evenwel melden binnen een termijn van 14 werkdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de klant de bestelling heeft uitgevoerd. Deze melding dient te gebeuren via info@abonnementen.be of telefonisch op +32 78 353.313 . Roularta Media Group behoudt zich het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren indien deze buiten voormelde termijn gebeurt.

7.2. Roularta Media Group is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na de levering ervan.
8. Overmacht

8.1. Roularta Media Group kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, d.w.z. een gebeurtenis die de nakoming door Roularta van haar verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt. Als overmacht dienen o.a. te worden beschouwd, zonder dat deze opsomming exhaustief is: brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, stakingen, lock-out, onderbrekingen van de postdiensten en/of van communicatiemiddelen, enz.
9. Diversen

9.1. De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.

9.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

9.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt Roularta zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen door een andere, aangepaste bepaling.
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

10.2. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel behoren.
11. Adresgegevens

Roularta Media Group NV
Maatschappelijke Zetel:
Meiboomlaan 33,
B – 8800 Roeselare, België

BTW BE 0434.278.896, RPR Gent, afdeling Kortrijk

Voor alle vragen omtrent bestellingen dient u contact op te nemen met onze klantendienst via
info@abonnementen.be of telefonisch op +32 78 353.313